close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • KARTA POLAKA

 • Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność jej posiadacza do Narodu Polskiego.

   

  Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat związanych z procedurą ubiegania się o Kartę Polaka.

   

  Komu może zostać przyznana Karta Polaka?

   

  Karta Polaka może zostać przyznana osobie, posiadającej w dniu złożenia wniosku obywatelstwo określone zgodnie z zapisami ustawy o Karcie Polaka, która spełnia łącznie następujące trzy warunki:

   

  1. Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.

  2. W obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.

  3. Wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie (oryginały dokumentów + kserokopie).

   

  Jeśli wnioskodawca nie może przedstawić oryginalnych dokumentów, dotyczących kwestii opisanych w punkcie 3, powinien przedstawić zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.

   

  Karta Polaka może być przyznana także osobie, będącej obywatelem jednego z państw dawnego ZSRR, której pochodzenie zostanie prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy dnia 9.11.2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r., nr 53, poz. 532, z późniejszymi zmianami).

   

  Małoletni do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców, którzy już posiadają Karty Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi może przed konsulem wyrazić zgodę na wydanie małoletniemu Karty Polaka (nie potrzeba tej zgody, jeśli drugi z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej). Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.

   

  Osoba, która ma Kartę Polaka:

   

  • może bez opłat otrzymać wizę pobytową długoterminową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
  • może podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
  • może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  • może w Polsce korzystać z bezpłatnego systemu oświaty;
  • może w stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  • może za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce;
  • może w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.

  Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Zmiany w ustawie

   

  Uwzględniając oczekiwania środowisk polskich, Sejm RP 24.10.2008r. uchwalił nowelizację ustawy o Karcie Polaka. Zmiany te wchodzą w życie od dnia 10 grudnia 2008 r.

   

  Zmiany dotyczą następujących spraw:

   

  1.  Rozszerzone zostało określenie kręgu osób, które mogą uzyskać Kartę Polaka w oparciu nie tylko o pochodzenie polskie ich przodków, lecz także przez wykazanie, że wnioskodawca posiadał polskie obywatelstwo. Dotyczy to zatem wszystkich osób, urodzonych przed II Wojną Światową, które z różnych względów nie posiadają dokumentów potwierdzających polską narodowość swych przodków, natomiast mogą udowodnić fakt posiadania polskiego obywatelstwa. Z tej możliwości nie mogą jednak skorzystać osoby posiadające polskie obywatelstwo, które zostały  przesiedlone z Polski do ZSRR lub USRR, BSRR, LSRR, na mocy układów zawartych przez Polskę z ZSRR, USRR, BSRR i LSRR z lat 1944-1957.

   

  2. O Kartę Polaka mogą wnioskować osoby nie posiadające obywatelstwa Ukrainy, jednakże posiadające tam status bezpaństwowca.

   

  Karty Polaka, których posiadacze ukończyli 65 lat przed wejściem w życie ustawy o Karcie Polaka, tj. przed 29 marca 2008.r, z mocy prawa stają się Kartami wydanymi na czas nieokreślony. Posiadacz karty wydanej z 10-letnim okresem ważności, który ukończył 65 rok życia w okresie późniejszym, może zwrócić się do właściwego konsula     o ponowne wydanie Karty Polaka, ważnej na czas nieoznaczony.

   

  Ustawa o Karcie Polaka

   

  Wniosek o Kartę Polaka: DOC / PDF

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: