close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WSPÓŁPRACA PROJEKTOWA

 •  

  Ambasada RP w Dublinie współpracuje ze środowiskami polskimi w Irlandii, realizując założenia „Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą” przyjętego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na dany rok budżetowy.  

   

  Informacja nt. zasad współpracy projektowej z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Dublinie.


  Szanowni Państwo,
   

  Już od dłuższego czasu zbieraliśmy i analizowaliśmy wszystkie uwagi, komentarze czy obserwacje Państwa, jeśli chodzi o współpracę dot. projektów polonijnych, za które oczywiście bardzo dziękujemy: to dla nas bardzo pomocne! W rezultacie przygotowaliśmy poniższą informację opisującą szczegółowo zasady współpracy projektowej przy realizacji projektów polonijnych.

   

   

   1.  Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 września br. upłynął termin nadsyłania wniosków na I półrocze oraz cały 2018 rok. Informacja nt. współpracy projektowej z placówką na II półrocze 2018 roku zostanie zamieszczona w lutym/marcu 2018 roku.

   

  Wzorem lat ubiegłych, za priorytetowe uważane będą projekty mające na celu: wspieranie nauczania języka polskiego oraz promujące dwujęzyczność, projekty które będą podnosiły pozycję oraz aktywność środowisk polonijnych na terenie Irlandii,  projekty wspierające rozwój kontaktów młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, sportowych młodego pokolenia z Polską, projekty historyczne, projekty które mają na celu podtrzymywanie związków z Polską, uczestniczenia w kulturze polskiej oraz motywowaniu i ułatwianiu powrotów do kraju.  Z uwagi na to, że Sejm RP uchwalił rok 2018 pod patronatem m.in. Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Rokiem Kobiet oraz Ireny Sendlerowej, projekty o ww. tematyce będą w szczególności brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków.

   

   

  2. Tryb składania wniosków

   

  Wnioski muszą być przesłane do nas w dwóch formatach: PDF i Word, z podpisem i pełnymi danymi wnioskującej osoby/organizacji.
   

  Wnioski należy składać na  formularzach, zależnie od charakteru projektu oraz obowiązkowo dołączyć preliminarz kosztów projektu.  Prosimy również o wskazanie w projektach priorytetowych działań i pozycji finansowych.

  W mailach, które będziecie do nas Państwo przesyłali, prosimy o pozostawienie swojego imienia i nazwiska, jak również aktualnego nr telefonu -  w razie konieczności kontaktu celem uzupełnienia wniosku. W przypadku składania więcej niż jednej oferty projektowej, prosimy o informacje dotycząca zhierarchizowania ofert - od najbardziej do najmniej istotnej.

  Informacja dotycząca wypełniania wniosków, oceny oraz akceptacji przez DWPPG, a także rozliczenia wniosków pozostają  bez zmian.

  UWAGA! Oferty w wersji papierowej oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

   

   

  3. Formularze

   

  1. OFERTA WSPÓŁPRACY PROJEKTOWEJ – szkolnictwo

  2. OFERTA WSPÓŁPRACY PROJEKTOWEJ – kultura

  3. Preliminarz kosztów projektu
  4. Raport końcowy z projektu

  5. Instrukcja dot. wypełniania wniosku “OFERTA WSPÓŁPRACY PROJEKTOWEJ”

   

  Przy wypełnianiu oferty należy bezwzględnie używać polskiej czcionki oraz nie przesyłać żadnych dodatkowych załączników dot. opisu projektu.

   

  Oferty niekompletne, zawierające istotne braki, błędy lub przesłane na innych niż załączone powyżej formularze – niestety nie będą mogły zostać rozpatrzone. Natomiast - w wypadku niewielkich uchybień - zostaną zwrócone celem uzupełnienia.

   

   

  4. Ocena wstępna wniosków
   

  Placówka dokonuje wstępnej oceny nadesłanych ofert projektowych pod kątem spełniania wymogów formalnych oraz ich zgodności z celami polskiej polityki wobec Polonii, zapisanymi w "Rządowym Programie współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020”.

  Następnie projekty zgłaszane są (w ramach przyznanego placówce budżetu na współpracę z Polonią), jako wnioski projektowe placówki do dofinansowania z funduszy polonijnych. Wnioski ostatecznie są oceniane przez ekspertów z Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych (DWPPG MSZ). Ostatecznej akceptacji projektów dokonuje Dyrektor DWPPG MSZ. Placówka nie otrzymuje z DWPPG informacji o powodach odrzucenia wniosków.

  5. Akceptacja wniosków

   

   

  Po otrzymaniu przez placówkę informacji z DWPPG MSZ o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku o dofinansowanie danego projektu, poinformujemy Państwa drogą mailową.

  W wypadku przyznania dofinansowania, placówka przygotowuje umowę współpracy projektowej, zawieraną w formie Porozumienia.

  Przypominamy również, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie istnieje możliwość prefinansowania (zaliczkowania) projektów.

   

  6. Wydatkowanie i rozliczenie projektu

  Wydatkowanie przyznanych przez DWPPG MSZ środków następuje na podstawie odpowiednich dokumentów finansowych wystawionych na adres Ambasady RP w Dublinie.

   

  Rozliczenie projektu następuje na podstawie Raportu końcowego.

    

  Projekt należy zaplanować w sposób umożliwiający jego pełną realizację oraz rozliczenie finansowe w przeciągu danego roku kalendarzowego, co wziąwszy pod uwagę okres świąteczno-noworoczny wymusza zakończenie rozliczeń finansowych placówki z oferentem najpóźniej do 5 grudnia.

   

  Zwracamy uwagę na konieczność skrupulatnego zaplanowania projektu przed zgłoszeniem go w formie oferty projektowej do placówki oraz starannego opracowania kosztorysu. Wszelkie zmiany w pozycjach kosztorysu, harmonogramie czy sposobie realizacji zaakceptowanego projektu powinny zostać zgłoszone do placówki jeszcze przed jego rozpoczęciem; łączy się to bowiem z uzyskaniem przez placówkę zgody na zmiany w projekcie od DWPPG MSZ (nie jest to możliwe decyzją własną placówki).

   

  Przypominamy, że to na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek skrupulatnego zaplanowania projektu, przedstawienia w zgłoszeniu realnych, racjonalnych kosztów, a następnie prawidłowego ich rozliczenia.

   

  7. Kontakt

  W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Dublinie, tel.: +353 1 871 80 20, e-mail: dublin.polonia@msz.gov.pl .
   

  „Projekty dofinansowane z funduszy polonijnych w latach  2011-2016”

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

   

  ***

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: