close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAKTYKI

 • Rekrutacja na praktyki w Ambasadzie RP w Dublinie w zakresie dyplomacji ekonomicznej, politycznej oraz kulturalno-naukowej

  Uprzejmie informujemy, iż przyjmujemy zgłoszenia kandydatów chętnych do odbycia praktyki w Ambasadzie RP w Dublinie.


  Czas trwania nieodpłatnej praktyki wynosi jeden miesiąc.

  Kandydat ubiegający się o przyjęcia na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:

  a/ biegle władać językiem kraju urzędowania (tj. jęz. angielskim) oraz językiem polskim,

  b/ być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych lub być absolwentem studiów wyższych czy szkół policealnych,

  c/ preferowane kierunki studiów: administracja, stosunki międzynarodowe, prawo, nauki polityczne, dziennikarstwo.

  Osoby zainteresowane praktykami proszone są o nadsyłanie:

  a/ formularza aplikacyjnego (wzór na str. MSZ) wypełnionego w jęz. polskim,

  b/ listu polecającego od promotora, dziekana lub rektora uczelni, przygotowanego w jęz. polskim,

  c/ kserokopii dowodu osobistego lub paszportu,

  d/ kserokopii świadectw opanowania języka angielskiego (np. egzaminy Cambridge),

  e/ opinii po odbytych już stażach, jeśli takie miały miejsce,

  f/ oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk i wolontariatu, według wzoru zawartego w załączniku (kliknij tutaj),

  g/ oryginał oświadczenia o niekaralności według wzoru zawartego w załączniku (kliknij tutaj),

  h/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (kliknij tutaj).

  Ponadto praktykant zobowiązany jest:

  1) dostarczyć w formie elektronicznej zdjęcie formatu paszportowego najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki,

  2) przedstawić najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki oryginalny dowód posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego okres trwania praktyki. Dowodem poświadczającym fakt ubezpieczenia jest w szczególności zaświadczenie z uczelni, polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, Karta Euro 26, ISIC.

  Praktyki w Ambasadzie odbywają się w pełnym wymiarze czasowym, od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie w godzinach pracy urzędu.

  Praktyki są nieodpłatne. Nie są pokrywane koszty przejazdów praktykantów do i z miejsca ich odbywania, utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenia chorobowego i od następstw nieszczęśliwych wypadków.

  Termin nadsyłania zgłoszeń na miesięczne praktyki w Ambasadzie drogą pocztową  upływa na 45 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki. W drodze wyjątku, dokumenty mogą zostać przesłane drogą elektroniczną, zaś oryginały dokumentów należy przedłożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.

  Pragniemy zaznaczyć, iż liczba chętnych do odbywania praktyk w miesiącach letnich jest wysoka, dlatego należy liczyć się z możliwością odrzucenia wniosku z powodu braku wolnych miejsc w tych miesiącach.

  W razie dodatkowych pytań dot. praktyk studenckich w Ambasadzie RP w zakresie dyplomacji ekonomicznej, politycznej oraz kulturalno-naukowej prosimy o kontakt z p. Piotrem Kasperkiewiczem  (Piotr.kasperkiewicz@msz.gov.pl).   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: