close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY OBYWATELSKIE

 • Obywatelstwo polskie nadaje cudzoziemcowi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Obywatelstwo polskie można nadać cudzoziemcowi na jego wniosek, a małoletniemu na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. Nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom obejmuje małoletniego pozostającego pod ich władzą rodzicielską.

   

  Nadanie obywatelstwa polskiego jednemu z rodziców obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, w przypadku gdy: drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, drugie z rodziców złożyło oświadczenie przed konsulem o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego.

   

  Dzieci pomiędzy 16 a 18 rokiem życia muszą złożyć dodatkowe oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie im obywatelstwa polskiego.

   

  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego;
  2. zdjęcia formatu paszportowego osób objętych wnioskiem.

    

   Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające: 1) dane cudzoziemca ubiegającego się o nadanie obywatelstwa; 2) informacje o źródłach utrzymania cudzoziemca, jego osiągnieciach zawodowych, działalności politycznej i społecznej (jeżeli dotyczy); 3) dane małżonka cudzoziemca (jeżeli dotyczy) oraz 4) informacje dotyczące małoletniego objętego wnioskiem (jeżeli dotyczy).

    

   Do wniosku należy dołączyć również posiadane dokumenty potwierdzające: 1) informacje o rodzicach i dalszych wstępnych, jeśli byli obywatelami polskimi (jeżeli dotyczy) oraz 2) posiadanie przez wnioskodawcę obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utratę oraz datę nabycia obywatelstwa innego państwa (jeżeli dotyczy).

    

   Dokumentami potwierdzającymi dane i informacje zawarte we wniosku, mogą być w szczególności dokumenty:

  • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo;
  • uprawniające do zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • odpisy aktów urodzenia;
  • odpisy aktów małżeństwa lub inne dokumenty określające stan cywilny;
  • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo małżonka;
  • stwierdzające tożsamość małoletniego/małoletnich
  • uprawniające małoletniego/małoletnich do zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego przez rodziców lub dalszych wstępnych;
  • potwierdzające utratę przez cudzoziemca, jego dziecka/dzieci oraz jego wstępnych obywatelstwa polskiego;
  • stwierdzające nabycie obywatelstwa obcego przez cudzoziemca lub jego dziecko/dzieci, w przypadku gdy w przeszłości posiadali obywatelstwo polskie;
  • potwierdzające źródło utrzymania;
  • potwierdzające osiągnięcia zawodowe, działalność polityczną i społeczną.

    

   Kopie dokumentów polskich i zagranicznych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula.

    

   Wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula. (Wyszukiwarka polskich tłumaczy przysięgłych)


   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych wynosi 360 EUR.

   

  W celu umówienia wizyty należy się skontaktować z sekretariatem Wydziału Konsularnego pod numer telefonu 08718020.

   

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z późn. zm.)

   

   

   

   

  W przypadku tłumaczeń dokonanych przez osoby inne aniżeli tłumacze przysięgli w Polsce należy dokonać poświadczenia ich zgodności z oryginałami w Wydziale Konsularnym.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: