close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY OBYWATELSKIE

 • Przywrócenie obywatelstwa polskiego dotyczy osób, które w przeszłości posiadały obywatelstwo polskie, a utraciły je przed dniem 1 stycznia 1999 roku na podstawie:

  • art. 11 lub 13 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 roku o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz. U. nr 7, poz. 44, z późn. zm.);
  • art. 11 lub 12 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 25);
  • art. 13, 14 lub 15 ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 200, Nr 28, poz. 353, z późn. zm.).

   

  Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego składa się do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

   

  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego;
  2. zdjęcie formatu paszportowego;
  3. dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo;
  4. dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeśli taka nastąpiła;
  5. posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego.

   

  Kopie dokumentów polskich i zagranicznych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula.
   

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych wynosi 40 EUR.

   

  W celu umówienia wizyty należy się skontaktować z sekretariatem Wydziału Konsularnego pod numer telefonu 08718020.

   

  Przywrócenie obywatelstwa następuje w formie decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Nabycie obywatelstwa polskiego następuje w dniu, w którym decyzja o przywróceniu obywatelstwa polskiego stała się ostateczna.

   

  Nie przywraca się obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi, który:

  1. w okresie 01.09.1939-08.05.1945 dobrowolnie wstąpił do służby w wojskach Państw Osi lub ich sojuszników lub przyjął urząd publiczny w służbie tych państw;
  2. działał na szkodę Polski, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności lub uczestniczył w łamaniu praw człowieka.

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z późn. zm.)

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: