close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY OBYWATELSKIE

 • Utrata obywatelstwa polskiego może nastąpić jedynie na wniosek obywatela po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

   

  Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa udzielona rodzicom rozciąga się na dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską. W przypadku ukończenia przez dziecko 16 lat następuje to jedynie za jego zgodą.

   

  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego;
  2. zdjęcie formatu paszportowego.

    

   Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające: 1) dane osoby ubiegającej się o zrzeczenie obywatelstwa; 2) dane małżonka osoby ubiegającej się o zrzeczenie obywatelstwa (jeżeli dotyczy); 3) informacje dotyczące małoletniego objętego wnioskiem (jeżeli dotyczy); 4) dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania oraz 5) posiadane dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest obywatelem polskim.

    

   Dokumentami potwierdzającymi dane i informacje zawarte we wniosku, mogą być w szczególności dokumenty:

  • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo;
  • odpisy polskich aktów urodzenia;
  • odpisy polskich aktów małżeństwa lub inne dokumenty określające stan cywilny;
  • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo małżonka;
  • stwierdzające tożsamość małoletniego/małoletnich.

    

   Jeżeli wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obejmuje również małoletnie dziecko należy dodatkowo dołączyć:

  1. odpis aktu urodzenia dziecka;
  2. oświadczenie o wyrażeniu zgody drugiego z rodziców na utratę przez dziecko obywatelstwa polskiego;
  3. pisemną zgodę dziecka na utratę przez nie obywatelstwa polskiego, jeżeli małoletni objęty wnioskiem ukończył 16 lat.

   

  Kopie dokumentów polskich i zagranicznych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula.

   

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych wynosi 360 EUR.

   

  W celu umówienia wizyty należy się skontaktować z sekretariatem Wydziału Konsularnego pod numer telefonu 018718020.

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z późn. zm.)

   

  Wraz z otrzymaniem zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wnioskodawca jest zobowiązany zwrócić polski paszport do konsulatu/wydziału konsularnego.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: