close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POMOC KONSULARNA

 • ZATRZYMANIE / ARESZTOWANIE

  ZGON ZA GRANICĄ


   

  Konsul wykonuje swoje funkcje w ramach określonych prawem i umowami międzynarodowymi, prawem i zwyczajami państwa urzędowania oraz ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej. Konsul udziela pomocy obywatelowi polskiemu, w szczególności w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, jego aresztowania lub zatrzymania, w razie aktu przemocy, którego ofiarą padł obywatel polski, w razie zgonu obywatela polskiego lub konieczności nagłego powrotu obywatela polskiego pozbawionego środków finansowych do Rzeczypospolitej Polskiej albo do państwa zamieszkania. Pomoc konsularna udzielana jest w niezbędnym zakresie i z zastosowaniem środków koniecznych do ochrony istotnych praw i interesów obywatela polskiego.

   

  Każdy polski obywatel przebywający za granicą i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej może zwrócić się do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Dublinie z prośbą o pomoc konsularną.

   

  W przypadku, gdy obywatel polski jest pozbawiony środków finansowych na powrót do Rzeczypospolitej Polskiej konsul może:

  • pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z krewnymi lub znajomymi;
  • udzielić pomocy finansowej  w wysokości równowartości kwoty, jaka zostanie wpłacona przez krewnych lub znajomych na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie lub konto ambasady albo konsulatu, jeżeli osoby te nie mają innych możliwości przekazania pieniędzy;,
  • udzielić pomocy finansowej niezbędnej na powrót do Rzeczypospolitej Polskiej najtańszym środkiem transportu, o ile wnioskodawca zobowiąże się do jej zwrotu po powrocie.

   

  Konsul nie może udzielić pomocy finansowej obywatelowi polskiemu na powrót do innego niż Rzeczpospolita Polska kraju jego pobytu.

   

  Konsul może odmówić udzielenia pomocy finansowej, jeżeli wnioskodawca:

  1. wydatkował poprzednio udzieloną pomocy finansową na cele inne niż powrót do Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. nie wywiązał się z zobowiązań zaciągniętych w związku z udzieloną mu wcześniej pomocą finansową;
  3. ma możliwość uzyskania środków na pokrycie niezbędnych wydatków, w szczególności poprzez:
  • otrzymanie kwoty w wysokości wystarczającej na pokrycie kosztów powrotu;
  • opłacenie biletu powrotnego przez osobę trzecią;
  • odroczenie przez przewoźnika płatności za bilet powrotny;
  • skorzystanie z kart płatniczych lub innych form zapłaty bezgotówkowej;
  • uzyskanie środków na pokrycie kosztów powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196, z późn. zm.).

   

  Należy pamiętać, że udzielenie pomocy finansowej przez konsula ograniczone jest do wyjątkowych sytuacji. W zdecydowanej większości państw istnieje możliwość transferu pieniędzy za granicę drogą bankową, np. poprzez firmy świadczące płatne usługi transferu pieniędzy za granicę.

   

  Na wniosek zatrzymanego konsul może:

  • powiadomić rodzinę lub wskazaną osobę;
  • wystąpić do władz miejscowych, uzyskać informację i przekazać zainteresowanemu powody zatrzymania, przewidywaną w ustawodawstwie sankcję karną za popełnienie zarzucanego czynu, czas trwania procedury sądowej oraz ewentualne możliwości zwolnienia;
  • dostarczyć listę adwokatów (wyboru dokonuje wyłącznie osoba zatrzymana);
  • odwiedzić zatrzymanego w areszcie i utrzymywać z nim kontakt.

  W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą konsul, za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego, powiadamia rodzinę w kraju oraz służy pomocą w załatwieniu formalności na miejscu. Przy sprowadzaniu ciała lub prochów do kraju koszty z tym związane ponosi ubezpieczyciel, natomiast w sytuacji braku odpowiedniego ubezpieczenia – może je pokryć wyłącznie zleceniodawca, więcej: Sprowadzenie do Polski  prochów.

   

  Zgodnie z prawem międzynarodowym, osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz obywatelstwo państwa, w którym przebywają, np. polskie i irlandzkie, są na terytorium Irlandii traktowane jak obywatele polscy i mogą korzystać z pomocy polskiego konsula jedynie w ograniczonym zakresie (głównie sprawy paszportowe i prawne).

   

  Konsul nie zawsze będzie mógł udzielić pomocy, na jaką chciałby liczyć obywatel polski.

   

  Konsul nie może:

  • regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak przykładowo: mandaty, długi, grzywny, koszty postępowania sądowego, koszty transportu ciała lub prochów do kraju, koszty pogrzebu, pomocy lekarskiej i leczenia za granicą;
  • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe, tłumacze oraz firmy transportowe;
  • pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie, czy w uzyskaniu zakwaterowania;
  • ingerować w konflikty dotyczące niewywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych etc.);
  • pełnić funkcji adwokata lub angażować za osobę zainteresowaną pełnomocnika (konsul może natomiast dostarczyć zainteresowanemu listę adwokatów, notariuszy oraz tłumaczy
  • wpływać na decyzje władz imigracyjnych odmawiające obywatelom polskim wjazdu na terytorium Irlandii  (konsul może jedynie uzyskać informację na temat powodów odmowy udzielenia wjazdu na terytorium tego kraju);
  • podejmować działań niezgodnych z zasadami etyki oraz sprzecznych z prawem kraju urzędowania oraz polskim.

    

  Przydatne linki:

  http://poradnik.poland.gov.pl/

  http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/pomoc/

   

  Co zrobić w przypadku:

  1. Wypadku (np. motoryzacyjny, zasłabnięcie, itp.) -> telefon na irlandzki numer alarmowy: 112 i 999 w celu wezwania karetki, straży pożarnej lub Gardy.

   

  2. Zgonu -> telefon na irlandzki numer alarmowy: 112 i 999 w celu wezwania karetki lub Gardy.

  • Informacje na temat przewozu ciała do Polski -> Kliknij tutaj
  • Informacje na temat przewozu prochów do Polski -> Kliknij tutaj
  • Lista polskich zakładów pogrzebowych zajmujących się międzynarodowym transportem zwłok i prochów -> Kliknij tutaj
  • Czym zajmuje się Coroner w Irlandii -> Kliknij tutaj

   

  Ważne!!!

  W przypadku sprowadzania ciała lub prochów do kraju koszty z tym związane ponosi ubezpieczyciel, natomiast w przypadku braku odpowiedniego ubezpieczenia pokrywa je wyłącznie rodzina.

   

  3. Innych incydentów lub wypadków (problemy z sąsiadami, rodzinne, ze współlokatorami oraz wszystkie inne) -> telefon na lokalny posterunek Gardy -> dane kontaktowe można znaleźć na stronie http://www.garda.ie/Stations/Default.aspx

   

  1. Aresztowania -> każdy aresztowany ma prawo do prawnika oraz tłumacza. Dodatkowo ma prawo do telefonu do Wydziału Konsularnego.

   

  Konsul może:

  •  powiadomić rodzinę o fakcie zatrzymania,
  • wystąpić i uzyskać informacje o przyczynach zatrzymania, czasie trwania,
  •  procedury sądowej, a także o ewentualnych możliwościach zwolnienia,
  • przekazać listę adwokatów (wyboru dokonuje wyłącznie osoba zatrzymana),
  •  odwiedzać w więzieniu na życzenie osoby aresztowanej i utrzymywać kontakt w inny sposób.

  Konsul nie może:

  • prowadzić spraw w charakterze adwokata oraz angażować prawników (konsul dostarcza wyłącznie listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego),
  • płacić za obywatela grzywien, mandatów oraz kosztów sądowych.

   

  1. Problemów z prawem -> Lista prawników

   

  1. Utraty/Kradzieży dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) -> Dział paszportowy
  •  w przypadku KRADZIEŻY należy najpierw zgłosić się na Gardę: http://www.garda.ie/Stations/Default.aspx
  • UWAGA!!! Wydział Konsularny NIE wydaje dowodów osobistych. Można je wyrobić osobiście w Urzędzie Miejskim w miejscu ostatniego zameldowania w Polsce.

   

  7. Utraty/Kradzieży prawa jazdy -> Wydział Konsularny NIE wydaje polskiego prawa jazdy. Można je wyrobić osobiście w Urzędzie Miejskim w miejscu ostatniego zameldowania w Polsce. Można także wyrobić irlandzkie prawo jazdy, na podstawie zaświadczenia o kwalifikacjach. W tym celu należy skontaktować się z lokalnym biurem Motor Tax - www.motortax.ie

  8. Problemów z pracodawcą -> należy skontaktować się z National Employment Rights Authorithy (NERA - Krajowe Biuro Spraw Pracowniczych) - http://www.employmentrights.ie/en/ lub z prawnikiem

   

  9. Problemów z właścicielem mieszkania (landlordem) -> należy skontaktować się z organizacjami pomagającymi rozwiązywać spory pomiędzy właścicielami i wynajmującymi -> Threshold (http://www.threshold.ie/) oraz PRTB (https://www.prtb.ie/).

   

  10. Anulowania lotu -> skontaktować się z odpowiednimi liniami lotniczymi. Wszystkie linie obsługujące Irlandię mają swoje biura na terenie lotnisk.

   

   

  Podstawa prawna:

  Szczegółowe zapisy dotyczące funkcji konsularnych oraz trybu postępowania przed konsulem określa ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U.  poz. 1274, z późn. zm.).

   

   
  Numery alarmowe w Irlandii i przydatne linki

  Sprowadzenie zwłok z Irlandii do Polski

  Sprowadzenie prochów z Irlandii do Polski

  Wydobycie aktu zgonu w Irlandii

  Rejestracja aktu zgonu z Irlandii w Polsce
  Lista firm pogrzebowych

  Czym zajmuje się Coroner w Irlandii

  Prawnicy

  Notariusze 

  Tłumacze

  Szpitale w Irlandii


   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: