close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SKARGI I WNIOSKI

 • Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Ambasadzie RP w Dublinie

   

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Ambasadzie RP w Dublinie odbywa się stosownie do zasad określonych w Zarządzeniu Nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 stycznie 2018 r. w sprawie przyjmowania i załatwiania petycji, skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i jednostkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych.

  Przedmiotem skarg wnoszonych do Ambasady RP w Dublinie mogą być naruszenia interesów skarżących spowodowane zaniedbaniami lub nienależytym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji publicznej przez Ambasadę RP w Dublinie lub jej pracowników.

  Przedmiotem wniosków wnoszonych do Ambasady RP w Dublinie mogą być sprawy ulepszania organizacji i usprawniania funkcjonowania Ambasady RP w Dublinie, poprawienia skuteczności jej działania oraz zapobiegania nieprawidłowościom.
   

  Ambasada RP w Dublinie nie rozpatruje skarg na organy irlandzkie. Przepisy i procedury przewidziane dla przyjmowania skarg i wniosków określone w kodeksie postępowania administracyjnego dotyczą wyłącznie polskich organów. Przepisy te nie mogą być stosowane w odniesieniu do kierowanych pod adresem Ministra Spraw Zagranicznych lub kierowników polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych skarg na organy państw obcych oraz próśb polskich obywateli pokrzywdzonych w wyniku działania bądź zaniechania działania ze strony urzędów lub organów innych państw o podjęcie interwencji wobec tych organów.
  Stosowanie wobec tej grupy spraw tych samych procedur, jakie stosowane są wobec skarg i wniosków nie jest możliwe z tego względu, iż polskie organy nie nadzorują funkcjonowania organów państwa przyjmującego i w związku z tym nie mogą zlecać urzędom lub organom państw obcych podejmowania określonych działań lub ponosić odpowiedzialność za działania lub zaniechania urzędów lub organów innych państw. Polskie urzędy konsularne nie mają ponadto wpływu na terminy załatwiania poszczególnych spraw przez organy państw obcych.

  Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Wydziału Konsularnego oraz skargi i wnioski dotyczące działania podległych mu pracowników rozpatruje Kierownik Wydziału Konsularnego, na podstawie upoważnienia Ambasadora RP w Irlandii.

  Kierownik Wydziału Konsularnego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 14:00-16:00, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną: (+353) 1 871 80 20.

   

   

  SKARGI I WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

   

  1) pisemnie, na adres Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie,

  4-8 Eden Quay
  Dublin 1
  Irlandia 

  2) za pośrednictwem faksu: (+353) 1 872 77 92

  3) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: dublin.consul@msz.gov.pl

  4) ustnie do protokołu: interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w poniedziałki w godz. 14:00-16:00, po uprzednim ustaleniu godziny spotkania drogą telefoniczną:

   (+353) 1 871 80 20

   

  Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania, zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  Skarga, oprócz danych osobowych i adresowych skarżącego, powinna zawierać rzeczowy i szczegółowy opis okoliczności sprawy lub zdarzenia, którego dotyczy - w tym:

  -informację nt. danych osobowych oraz stanowiska pracownika, który zdaniem skarżącego naruszył obowiązujące przepisy, procedury i zasady,

  -wyjaśnienie, jakie przepisy, procedury lub zasady zostały naruszone,

  -informację nt. czasu, kiedy opisywane zdarzenie miało miejsce,

  -załączniki, które ewentualnie potwierdzą sytuację opisaną w skardze (kopie e-maili bądź pism kierowanych do placówki, kopie otrzymanych odpowiedzi, kopie dokumentów, itp.),

  -w przypadku składania skargi w interesie innej osoby, warunkiem jej złożenia jest uzyskanie zgody tej osoby przed wniesieniem stosownego pisma. Zgoda taka może być wyrażona w dowolnej formie. Oświadczenie woli tej osoby powinno być wyraźne i niebudzące wątpliwości, tj. pisemne upoważnienie podpisane własnoręcznie przez tę osobę uprawniające skarżącego do występowania w jej imieniu.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: