close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • CZŁONKOWIE RODZINY OBYWATELA UE

 • Członkowie rodziny obywatela UE

   

  I.         Od członka rodziny obywatela UE, na podstawie dyrektywy 2004/38/EC nie jest wymagana wiza przy    wjeździe na terytorium Polski, jeśli spełnia trzy następujące wymagania:

   

  1. Jest członkiem rodziny obywatela UE

    

   Za członka rodziny uznaje się:

   - Współmałżonka

   - Bezpośredniego zstępnego, który nie ukończył dwudziestego pierwszego roku życia lub pozostaje na utrzymaniu, oraz tych współmałżonka;

   - Bezpośredniego wstępnego pozostającego na utrzymaniu oraz tych współmałżonka

    

  2. Jest posiadaczem

   Karty GNIB  (Garda Card) z pieczęcią "4EUFam, która powinna być ważna co najmniej 3 miesiące po upływie ważności wizy Schengen;

    

  3. Podróżuje do Polski wraz z członkiem rodziny będącym obywatelem UE lub dołączając do niego/niej (akt małżeństwa i karta GNIB z pieczęcią 4EUFam należy przedstawić funkcjonariuszom straży granicznej przy wjeździe i wyjeździe z Polski).

   

   

  Członkowie rodziny obywateli UE kwalifikujący się do zwolnienia z obowiązku wizowego, o którym mowa wyżej (m.in. posiadacze karty GNIB stamp 4EUFam), ubiegając się o wizę Schengen zobowiązani się przedstawić następujące dokumenty:

   

  -uzupełniony formularz aplikacyjny,

  -ważny paszport – paszport musi być ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego wyjazdu z Polski lub ze strefy Schengen,

  -Karta GNIB , powinna być ważna co najmniej 3 miesiące po utracie ważności wizy,

  -2 biometryczne fotografie,

  -paszport małżonka będącego obywatelem UE,

  -oryginał aktu małżeństwa – jeżeli akt małżeństwa nie został wydany przez właściwy organ państwa UE , musi zostać zalegalizowany lub opatrzony pieczęcią Apostille i musi zostać przetłumaczony na język polski lub angielski (jeżeli został wydany w innym języku) przez tłumacza przysięgłego (irlandzkiego lub polskiego),

  -dowód wspólnego zamieszkiwania

  -dokument wskazujący na cel podróży do Polski  (rezerwacje lotów i hotelu, zaproszenie z Polski)
   

  Rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy dla członków rodziny obywatela UE odbywa się na ułatwionych zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, która implementuje dyrektywę 2004/38 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2006 r., w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się na terytorium państw członkowskich

  http://www.msz.gov.pl/resource/e0a3f5a6-0ab9-464a-9961-834a6d20deee
   

  Członek rodziny uprawniony jest do otrzymania wizy bezpłatnie (tylko w przypadku, jeśli aplikant podróżuje wraz z współmałżonkiem/wstępnym/zstępnym obywatelem UE lub do niego dołącza na terenie strefy Schengen), tak szybko jak to możliwe i na podstawie procedury przyspieszonej. Członek rodziny ubiega się o wizę na podstawie dowodu potwierdzającego więzy rodzinne z obywatelem UE i dowodu na to, że obywatel wykonuje lub będzie wykonywał prawa przysługujące na mocy traktatów do swobodnego przemieszczania się w państwie członkowskim przeznaczenia.
  W razie odmowy wydania wizy, odmowa taka następuje w trybie decyzji administracyjnej, a odwołanie przysługuje do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

   

   

  Jeżeli nie spełniony zostaje którykolwiek z ww. warunków , należy złożyć wniosek o wizę Schengen/wizę krajową na warunkach ogólnych.
   

  Należy zwrócić uwagę, że Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z 1964r. nie uznaje małżeństw jednopłciowych.  W związku z tym partnerzy tej samej płci nie są traktowani jako członkowie rodziny  dla celów wjazdu do Polski. Osoby te są zobowiązane do ubiegania się o wizę przed podróżą do Polski, ponieważ nie są objęte zakresem obowiązywania dyrektywy 2004/38/EC.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: