close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OGÓLNE INFORMACJE WIZOWE

 •  

   

  Złożenie wniosku wizowego musi być bezwzględnie poprzedzone elektroniczną rejestracją wniosku pod adresem: e-konsulat.gov.pl

   

  Właściwość państwa do rozpatrzenia wniosku wizowego

  Właściwe do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy jest państwo, które stanowi cel wizyty, a jeżeli wizyta obejmuje więcej niż jeden kraj – państwo, którego terytorium stanowi główny cel wizyty. Jeżeli nie można określić głównego celu wizyty, właściwe do wydania wizy jest państwo, którego granicę zewnętrzną osoba ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć w celu wjazdu na terytorium państw członkowskich UE.

   

  Właściwość konsulatów

  Wniosek jest rozpatrywany przez konsulat, w którego obszarze właściwości legalnie mieszka osoba ubiegająca się o wizę. Konsulat rozpatruje wniosek złożony przez osobę, która legalnie przebywa, ale nie mieszka w obszarze właściwości tego konsulatu tylko wówczas, gdy osoba ubiegająca się o wizę szczegółowo, pisemnie uzasadniła złożenie wniosku w tym konsulacie.

  Wizę krajową w celu pracy wydaje co do zasady konsul właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca.

  Wizę krajową w celu repatriacji wydaje wyłącznie konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o jej wydanie.

  Każda aplikacja wizowa (wiza Schengen lub wiza krajowa) musi być WYPEŁNIONA w systemie elektronicznym na stronie internetowej e-konsulat.gov.pl

   

  Aplikacja może być złożona nie wcześniej niż 3 miesiące przed lecz nie później niż 2 tygodnie przed planowaną podróżą !

   

  Czas rozpatrzenia wniosku wizowego wynosi około 15 dni. W indywidualnych przypadkach czas rozpatrzenia wniosku może wynieść około 30 dni.

   

  Niekompletne aplikacje wizowe nie będą rozpatrzone!

   

  Sprawy wizowe:

  Poniedziałek, Środa, Czwartek 9:15 – 10:00

  Wtorek 12:00 – 13:00

  Piątek – NIECZYNNE


  Formularze Wiza Schengen
  Formularz w języku polskim
  Formularz w języku angielskim (English version)

  Formularze Wiza National
  Formularz w języku polskim
  Formularz w języku angielskim (English version)

   

  Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy)
  • Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: