close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIZA DŁUGOTERMINOWA D (KRAJOWA)

 • DŁUGOTERMINOWA WIZA D (NARODOWA)

   

  Wiza długoterminowa wydawana jest na więcej niż 90, ale nie dłużej jednak niż na 365 dni. Proces wydania wizy zazwyczaj trwa 15 dni.

  Wizy narodowe wydawane są głównie w celu podjęcia nauki lub pracy.

   

   

   

  WYMOGI FORMALNE I LISTA DODATKOWYCH DOKUMENTÓW

   

  WNIOSEK APLIKACYJNY O WYDANIE WIZY. Należy przedstawić zarejestrowany, wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek.  Wniosek dostępny jest na stronie www.e-konsulat.gov.pl.  Każda osoba uwzględniona w dokumentach podróży wnioskodawcy, musi złożyć oddzielny formularz aplikacyjny.  Małoletni składają wniosek podpisany przez osobę pod której władzą rodzicielską pozostaje  lub przez opiekuna prawnego.

   

  2 FOTOGRAFIE, kolorowe, wymiaru paszportowego o wymiarach 3,5x4,5 cm, wykonane na białym tle. w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

   

  PASZPORT, ważny co najmniej 3 miesiące po planowanej dacie wyjazdu z Polski, musi zawierać przynajmniej dwie puste strony. Paszport musi być wydany w ciągu ostatnich 10 lat przed datą ubiegania się o wydanie wizy.

   

  POTWIERDZENIE LEGALNEGO POBYTU w Irlandii. Karta GNIB powinna być ważna co najmniej 3 miesiące od planowej daty wyjazdu ze strefy Schengen.

   

  POTWIERDZENIE REZERWACJI LOTÓW,  w tym lotu powrotnego do Irlandii. Wydział Konsularny nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zakup biletów przed wydaniem wizy.

   

  POTWIERDZENIE POSIADANIA UBEZPIECZENIA MEDYCZNEGO. Zaświadczenie wydane przez firmę ubezpieczeniową potwierdzające pokrycie kosztów ratownictwa medycznego w nagłych wypadkach, hospitalizacji i powrotu do kraju na minimalną kwotę 30 000 euro. Ubezpieczenie powinno być ważne na terytorium wszystkich Państw członkowskich strefy Schengen prze cały okres planowanego pobytu lub przejazdu.

   

  DOWÓD POSIADANIA WYSTARCZAJĄCYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH, np. 3 ostatnie wyciągi z rachunków bankowych ze wskazaniem właściciela i jego adresu, lub dowód regularnych dochodów, np. potwierdzenia wypłaty z ostatnich trzech miesięcy.

   

  LIST REFERENCYJNY OD PRACODAWCY. Jeżeli jesteś samozatrudniony należy przedstawić potwierdzenie rejestracji firmy albo zaświadczenie od prawnika lub księgowego.

   

  AKT MAŁŻEŃSTWA jest wymagany tylko w sytuacji, gdy wnioskodawca podróżuje z małżonkiem, na którego utrzymaniu pozostaje lub małżonek wnioskodawcy jest obywatelem Unii Europejskiej. Jeżeli akt małżeństwa nie został wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, należy go zalegalizować albo uzyskać pieczęć Apostille. Należy przedstawić tłumaczenie aktu małżeństwa na język polski lub angielski dokonane przez tłumacza przysięgłego, jeśli został wydany w innym języku. 

   

  AKT URODZENIA jest wymagany jeżeli wnioskodawca podróżuje z małoletnim.  Jeżeli akt urodzenia nie został wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, należy go zalegalizować albo uzyskać pieczęć Apostille. Należy przedstawić tłumaczenie aktu małżeństwa na język polski lub angielski, jeśli został wydany w innym języku, dokonane przez tłumacza przysięgłego. 

   

  Dodatkowo

  Wizyta u rodziny lub przyjaciół (wiza typu C/D): zaproszenie wydane przez Urząd Wojewódzki właściwy dla miejsca zamieszkania członka rodziny lub przyjaciela; nie może zostać zmienione i musi obejmować cały okres pobytu w Polsce.

  Wiza studencka typu D: Potwierdzeni ze szkoły w Polsce i wyciągi z konta bankowego z ostatnich trzech miesięcy lub notarialnie poświadczone oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego lub podmiotu finansującego) o wsparciu finansowym wraz z wyciągiem bankowym z ostatnich trzech miesięcy.

  Wiza pracownicza typu D: pozwolenie na pracę wydane przez właściwy Urząd Wojewódzki w Polsce.  Zatrudnienie bez uzyskania wcześniejszej zgody jest niedozwolone. Wiza pracownicza wydawana jest na wielokrotną ilość wjazdów przez okres wykonywania pracy określony w pozwoleniu na pracę, ale nie dłużej niż 1 rok (165 dni). Wizy pracownicze wydawane są jedynie przez polskiego konsula w Wydziale Konsularnym właściwego dla legalnego miejsca stałego pobytu wnioskodawcy.

   

  UWAGA

  Wszystkie dokumenty dodatkowe nie są zwracane wnioskodawcy.

  Wnioskodawcy proszeni są o wykonanie kopii oryginalnych dokumentów, takich jak akt urodzenia, akt małżeństwa, dowód statusu imigracyjnego (Karta GNIB) i przedłożenie ich do wglądu w dniu wizyty w Wydziale Konsularnym.

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Dublinie zastrzega sobie prawo do zwrotu niekompletnej dokumentacji na własne ryzyko i koszt wnioskodawcy. Poniesione koszty i opłata wizowa nie podlegają zwrotowi.

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Dublinie zastrzega sobie prawo do żądania przedłożenia dodatkowych dokumentów lub przeprowadzenia indywidualnej rozmowy z wnioskodawcą.

   

  Należy zwrócić uwagę, że posiadanie wizy do strefy Schengen nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu i że mogą obowiązywać dodatkowe wymogi dotyczących wjazdu, które mają zastosowanie zarówno w stosunku do osób, które posiadają prawo do podróżowania do Polski bez wizy, jak i osoby zobowiązanie do uzyskania wizy.
   

  Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu, posiadacz wizy zostanie poproszony na granicy zewnętrznej o przedstawienie dowodów, że spełnia warunki wjazdu, zgodnie z w art. 5 kodeksu granicznego Schengen. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

  Wyżej wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: