close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIZA KRÓTKOTERMINOWA C (SCHENGEN)

 • WIZA KRÓTKOTERMINOWEGO POBYTU C (SCHENGEN)

   

  Regulacje dotycząca wizy Schengen oparte są na Załączniku do decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej  ustalającego dodatkowe dokumenty potrzebne do aplikowania o wizę w Irlandii (link).

  Wiza krótkoterminowa typu C ważna jest do 90 dni w okresie 6 miesięcy.

  Wniosek należy złożyć w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Dublinie, jeżeli głównym kierunkiem wyjazdu jest Polska albo gdy Polska jest krajem tranzytowym.

  Jeśli zamierzasz wjechać do kilku krajów strefy Schengen, a jeden z nich jest głównym kierunkiem podróży pod względem długości lub celu pobytu, wówczas wniosek należy złożyć w konsulacie lub ambasadzie tego kraju.

  Jeśli zamierzasz odwiedzić kilka krajów strefy Schengen, w których zostaniesz taką samą ilość dni, o wydanie wizy należy aplikować w ambasadzie albo konsulacie kraju,  do którego zamierzasz najpierw wjechać.

   

   

   

  WYMOGI FORMALNE I DODATKOWE DOKUMENTY

   

  WNIOSEK APLIKACYJNY O WYDANIE WIZY. Należy przedstawić zarejestrowany, kompletny, wydrukowany i podpisany wniosek.  Wniosek dostępny jest na stronie www.e-konsulat.gov.pl.  Każda osoba uwzględniona w dokumentach podróży wnioskodawcy, musi złożyć oddzielny formularz aplikacyjny.

   

  2 FOTOGRAFIE, kolorowe, wymiaru paszportowego o wymiarach 3,5x4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy na białym tle.

   

  PASZPORT, ważny co najmniej 3 miesiące od planowanej daty wyjazdu z Polski, musi zawierać przynajmniej dwie puste strony. Paszport musi być wydany w ciągu ostatnich 10 lat przed datą ubiegania się o wydanie wizy.

   

  POTWIERDZENIE LEGALNEGO POBYTU w Irlandii. Karta GNIB powinna być ważna co najmniej 3 miesiące po planowej daty wyjazdu ze strefy Schengen.

   

  POTWIERDZENIE AKTUALNEGO ADRESU W IRLANDII (rachunki, umowa najmu).

   

  POTWIERDZENIE REZERWACJI LOTÓW,  w tym lotu powrotnego do Irlandii. Wydział Konsularny nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zakup biletów przed wydaniem wizy.

   

  POTWIERDZENIE POSIADANIA TURYSTYCZNEGO UBEZPIECZENIA MEDYCZNEGO. Zaświadczenie wydane przez firmę ubezpieczeniową potwierdzające pokrycie kosztów ratownictwa medycznego w nagłych wypadkach, hospitalizacji i powrotu do kraju na minimalną kwotę 30 000 euro. Ubezpieczenie powinno być ważne na terytorium wszystkich Państw członkowskich strefy Schengen przez cały okres planowanego pobytu lub przejazdu.

   

  DOWÓD POSIADANIA WYSTARCZAJĄCYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH, np. 3 ostatnie wyciągi z rachunków bankowych ze wskazaniem właściciela i jego adresu, lub dowód regularnych dochodów, np. potwierdzenia wypłaty z ostatnich trzech miesięcy. Jeśli wnioskodawca/wnioskodawczyni jest finansowo wspierany przez współmałżonka (np. jeśli wnioskodawca/wnioskodawczyni sam/a nie pracuje), należy przedstawić  akt małżeństwa i wyciągi bankowe małżonka.

   

  LIST OD PRACODAWCY. Zatrudnienie: ostatni, oficjalny i podpisany list od pracodawcy (list z nazwiskiem, stanowiskiem osoby podpisującej oraz datą wystawienia, adresem, numerem telefonu i numerem referencyjnym w Irlandii) i/lub zezwolenie na pracę i/lub odcinki wypłat z ostatnich trzech miesięcy.

  Samozatrudnieni: potwierdzenie rejestracji firmy i ostatni wyciąg z Urzędu Skarbowego (Company Registration Office).

  Studenci: aktualne,  oficjalne i podpisane zaświadczenie z uniwersytetu, collegu lub szkoły w Irlandii ze wskazaniem daty wydania, imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy, rodzajem studiów, tygodniową liczbą zajęć, potwierdzeniem obecności/statusu studenta, a w stosownym przypadku dowód zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy  (trzy najnowsze potwierdzenia wypłaty i list od pracodawcy).

  Bezrobotni : pozwolenie na podróż od Social Welfare Office (jeżeli podróż trwa dłużej niż 2 tygodnie) i dowód tygodniowych lub miesięcznych świadczeń.

  Biznes: Zaproszenie podpisane przez właściwy organ firmy potwierdzające udział w spotkaniach, konferencjach lub wydarzeniach (dowód rejestracji) związanych z handlem, przemysłem lub pracą, wskazując sposób pokrycia podróży i/lub zakwaterowania;

  Inne dokumenty potwierdzające istnienie stosunków handlowych lub zawodowych;

  Oficjalne pismo od pracodawcy (lub inny oficjalny dokument)potwierdzający zatrudnienie wnioskodawcy, rodzaj i czas trwania podróży służbowych do krajów strefy Schengen oraz zobowiązanie pokrycia wszystkich kosztów podróży;

  Bilet wstępu lub rejestracji na targi i kongresy;

  Dokumenty potwierdzające prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalność gospodarczą;
   

  POTWIERDZENIE ZAKWATEROWANIA: rezerwacja hotelu, hostelu, B&B itp. obejmujące cały okres pobytu w Polsce, a gdy ma zastosowanie, w innych krajach strefy Schengen.

   

  Turystyka: potwierdzenie rezerwacji hotelu na pełny okres pobytu w strefie Schengen lub inny stosowny dokument potwierdzający zakwaterowanie.

  Wyjazdy prywatne (wiza w celu odwiedzin rodziny lub przyjaciół): zaproszenie lub ‘letter of sponsorship’ (zapewniający zakwaterowanie i wyżywienie), poświadczone przez notariusza, jeśli dotyczy; w przypadku zakwaterowania u osób prywatnych należy przedstawić oficjalne zaproszenie, które można uzyskać w Polsce, w Urzędzie Wojewódzkim, Wydział ds. Cudzoziemców;

  Odręcznie napisane zaproszenia nie będą akceptowane.

   

  AKT MAŁŻEŃSTWA jest wymagany tylko w sytuacji, gdy wnioskodawca podróżuje z małżonkiem, na którego utrzymaniu pozostaje lub małżonek wnioskodawcy jest obywatelem Unii Europejskiej. Jeżeli akt małżeństwa nie został wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, należy go zalegalizować albo uzyskać pieczęć Apostille. Należy przedstawić tłumaczenie aktu małżeństwa na język polski lub angielski, jeśli został wydany w innym języku, dokonane przez tłumacza przysięgłego. 

   

  AKT URODZENIA jest wymagany jeżeli wnioskodawca podróżuje z małoletnim.  Jeżeli akt urodzenia nie został wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, należy go zalegalizować albo uzyskać pieczęć Apostille. Należy przedstawić tłumaczenie aktu małżeństwa na język polski lub angielski, jeśli został wydany w innym języku, dokonane przez tłumacza przysięgłego. 

   

  WIZA TRANZYTOWA: Plan podróży, rezerwacje lotnicze lub potwierdzenie innego sposobu transportu, dowód rezerwacji hotelu, wiza do kraju kolejnego wjazdu (jeśli wymagane); oraz informacje umożliwiające ocenę intencji wnioskodawcy do opuszczenia terytorium państw członkowskich przed wygaśnięciem ważności wizy, o którą się ubiega.
   

  Informacja na temat identyfikatorów biometrycznych – na środku strony

  Państwa członkowskie pobierają od osoby ubiegającej się o wizę dane biometryczne obejmujące fotografię jej twarzy i dziesięć odcisków jej palców zgodnie z zabezpieczeniami określonymi w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przyjętej przez Radę Europy, w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka.

   

  Składając wniosek, osoba ubiegająca się o wizę zobowiązana jest do osobistego stawiennictwa. Zostają wówczas pobrane następujące identyfikatory biometryczne osoby ubiegającej się o wizę:

   

  a) fotografia oraz płaskie odciski dziesięciu palców pobrane cyfrowo.

   

  Z obowiązku pobierania odcisków palców zwolnione są następujące kategorie osób ubiegających się o wizę:

  a) dzieci poniżej 12 roku życia;

  b) osoby, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

   

  Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu, posiadacz wizy zostanie poproszony na granicy zewnętrznej o przedstawienie dowodów, że spełnia warunki wjazdu, zgodnie z w art. 5 kodeksu granicznego Schengen. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

   

  Wyżej wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: