close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WSPÓŁPRACA PROJEKTOWA

 •  

  Ambasada RP w Dublinie współpracuje ze środowiskami polskimi w Irlandii, realizując założenia „Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą” przyjętego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na dany rok budżetowy.  

   

  Informacja nt. zasad współpracy projektowej z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Dublinie.


  Szanowni Państwo,
   

  Już od dłuższego czasu zbieraliśmy i analizowaliśmy wszystkie uwagi, komentarze czy obserwacje Państwa, jeśli chodzi o współpracę dot. projektów polonijnych, za które oczywiście bardzo dziękujemy: to dla nas bardzo pomocne! W rezultacie przygotowaliśmy poniższą informację opisującą szczegółowo zasady współpracy projektowej przy realizacji projektów polonijnych.

   

  Wzorem lat ubiegłych, za priorytetowe uważane będą projekty mające na celu: wspieranie nauczania języka polskiego oraz promujące dwujęzyczność, projekty które będą podnosiły pozycję oraz aktywność środowisk polonijnych na terenie Irlandii, projekty wspierające rozwój kontaktów młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, sportowych młodego pokolenia z Polską, projekty historyczne, projekty które mają na celu podtrzymywanie związków z Polską, uczestniczenia w kulturze polskiej oraz motywowaniu i ułatwianiu powrotów do kraju. Jednocześnie informujemy, że Sejm RP uchwalił Rok 2019 rokiem: Stanisława Moniuszki, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Anny Walentynowicz, Unii Lubelskiej, Powstań Śląskich, w związku z powyższym projekty o ww. tematyce będą w szczególności brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków.  

   

   

  1. Terminy nadsyłania wniosków:
   

   do 30 marca - w przypadku projektów planowanych na drugie półrocze roku bieżącego.

   do 30 października - w przypadku projektów całorocznych lub planowanych na pierwsze półrocze następnego roku,

   

  Projekt należy zaplanować w sposób umożliwiający jego pełną realizację oraz rozliczenie finansowe w przeciągu danego roku kalendarzowego.

   

  Wnioski nadesłane po terminach nie będą rozpatrywane.

   

  Wnioski należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres dublin.polonia@msz.gov.pl


   

  2. Tryb składania wniosków

   

  Prosimy o wskazanie w projektach priorytetowych działań i pozycji finansowych.

  W mailach, które będziecie do nas Państwo przesyłali, prosimy o pozostawienie swojego imienia i nazwiska, jak również aktualnego nr telefonu -  w razie konieczności kontaktu celem uzupełnienia wniosku. W przypadku składania więcej niż jednej oferty projektowej, prosimy o informacje dotycząca zhierarchizowania ofert - od najbardziej do najmniej istotnej.

  Informacja dotycząca wypełniania wniosków, oceny oraz akceptacji przez DWPPG, a także rozliczenia wniosków pozostają  bez zmian.

  UWAGA! Oferty w wersji papierowej oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

   

   

  3. Formularze

   

  1. Wniosek projektowy - Szkolnictwo
  2. Wniosek projektowy - Kultura
  3. Wniosek Projektowy - Opieka
  4. Raport z realizacji projektu
  5. Protokół odbioru
  6. Nota księgowa
  7. Rządowy Program Współpracy z Polonią i Polakami Za Granicą w latach 2015-2020
  8. Zadania Ministerstwa Spraw Zagranicznych na lata 2017-2018

   

  Przy wypełnianiu oferty należy bezwzględnie używać polskiej czcionki oraz nie przesyłać żadnych dodatkowych załączników dot. opisu projektu.

   

  Oferty niekompletne, zawierające istotne braki, błędy lub przesłane na innych niż załączone powyżej formularze – niestety nie będą mogły zostać rozpatrzone. Natomiast - w wypadku niewielkich uchybień - zostaną zwrócone celem uzupełnienia.

   

   

  4. Ocena wstępna wniosków
   

  Placówka dokonuje wstępnej oceny nadesłanych ofert projektowych pod kątem spełniania wymogów formalnych oraz ich zgodności z celami polskiej polityki wobec Polonii, zapisanymi w "Rządowym Programie współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020”.

  Następnie projekty zgłaszane są (w ramach przyznanego placówce budżetu na współpracę z Polonią), jako wnioski projektowe placówki do dofinansowania z funduszy polonijnych. Wnioski ostatecznie są oceniane przez ekspertów z Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych (DWPPG MSZ). Ostatecznej akceptacji projektów dokonuje Dyrektor DWPPG MSZ. Placówka nie otrzymuje z DWPPG informacji o powodach odrzucenia wniosków.

  5. Akceptacja wniosków

   

  Po otrzymaniu przez placówkę informacji z DWPPG MSZ o przyznaniu dofinansowania danego projektu, poinformujemy Państwa drogą mailową.

  W wypadku przyznania dofinansowania, placówka przygotowuje umowę współpracy projektowej, zawieraną w formie Umowy.

  Przypominamy również, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie istnieje możliwość prefinansowania (zaliczkowania) projektów.

  Informujemy również, że warunkiem podpisania umowy na realizację projektu jest wyrażenie przez oferenta zgody na publikację na stronach internetowych placówki informacji o wysokości przyznanych przez DWPPG MSZ środków na konkretny projekt.

  Ponadto prosimy o przedstawienie dokładnych kosztów związanych z realizacją projektu. Tylko te pozycje, które zostały uwzględnione w przedkładanej  przez Państwa ofercie projektowej i ujęte następnie w umowie zawieranej przez Konsulat z podmiotem, któremu DWPPG MSZ przyznał środki na realizację projektu, będą mogły być brane pod uwagę przy rozliczaniu projektu.

   

  6. Wydatkowanie i rozliczenie projektu

  Wydatkowanie przyznanych przez DWPPG MSZ środków następuje na podstawie odpowiednich dokumentów finansowych.

   

  Rozliczenie projektu następuje na podstawie Raportu końcowego.

    

  Projekt należy zaplanować w sposób umożliwiający jego pełną realizację oraz rozliczenie finansowe w przeciągu danego roku kalendarzowego, co wziąwszy pod uwagę okres świąteczno-noworoczny wymusza zakończenie rozliczeń finansowych placówki z oferentem najpóźniej do 5 grudnia.

   

  Zwracamy uwagę na konieczność skrupulatnego zaplanowania projektu przed zgłoszeniem go w formie oferty projektowej do placówki oraz starannego opracowania kosztorysu. Wszelkie zmiany w pozycjach kosztorysu, harmonogramie czy sposobie realizacji zaakceptowanego projektu powinny zostać zgłoszone do placówki jeszcze przed jego rozpoczęciem; łączy się to bowiem z uzyskaniem przez placówkę zgody na zmiany w projekcie od DWPPG MSZ (nie jest to możliwe decyzją własną placówki).

   

  Przypominamy, że to na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek skrupulatnego zaplanowania projektu, przedstawienia w zgłoszeniu realnych, racjonalnych kosztów, a następnie prawidłowego ich rozliczenia.

  Prosimy o przestrzeganie terminów realizacji projektów. W przypadku przesunięcia terminu realizacji projektu lub niemożności realizacji projektu, prosimy o niezwłoczne pisemne (mailowe) powiadomienie placówki.
   

  7. Kontakt

  W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Dublinie, tel.: +353 1 871 80 20, e-mail: dublin.polonia@msz.gov.pl .

  „Projekty dofinansowane z funduszy polonijnych w latach  2011-2018”

   

  2018


  2017

   

  2016

   

  2015

   

  2014

   

  2013

   

  2012

   

  2011

   

  ***

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: